Rekonstrukce ulice Školní

24.03.2020,  OÚ Luštěnice  

Obec Luštěnice a společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. připravily k realizaci rekonstrukci komunikace ulice Školní, opravu potrubí kanalizační stoky vč. přípojek a vodovodního řadu vč. výměny nevyhovujících vodovodních přípojek. Práce budou koordinovány a po dokončení opravy podzemních sítí bude provedena celková rekonstrukce komunikace a chodníků (včetně retardérů), kterou zajišťuje obec. S finální schválenou projektovou dokumentací rekonstrukce se můžete seznámit této stránce. Detaily ohledně rekonstrukce vodovodní části najdete v textu dále.

Dočasná opatření a okolnosti

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. si Vás dovolují požádat o spolupráci při přepojování přípojek na nově vybudovaný vodovod a kanalizaci, a za tímto účelem o umožnění vstupu do nemovitosti pracovníkům zhotovitele, zejména z důvodu prací na vodovodních přípojkách. Během provádění opravy vodovodu a kanalizace bude docházet ke krátkodobým přerušením dodávky pitné vody, v některých případech i k zákalu vody. Těmto jevům není možné při opravě za provozu zcela zabránit a společnost VaK věří, že nastalou mimořádnou situaci pochopíte. Odběratelé, kterých se dotkne přerušení dodávky vody v průběhu opravy vodovodu, budou o postupu prací a odstávce v předstihu informováni.

Svoz domovního odpadu

Pokud by auto společnosti zajišťující svoz domovního odpadu neprojelo staveništěm, zajistí svoz ná-dob k nejbližší křižovatce a následný rozvoz po jednotlivých nemovitostech zhotovitel stavby. Z tohoto důvodu si majitelé nemovitostí musí své odpadní nádoby zřetelně označit číslem popisným.

Dopravní opatření

Dále Vás žádáme, abyste v místech právě prováděných prací neparkovali, nebránili pohybu stavebních mechanizmů a respektovali nainstalované dopravní značení. V dotčené lokalitě bude od 9. 3. 2020 po dobu výstavby úplná uzavírka komunikace, avšak na staveniště bude umožněn vjezd záchranné službě a hasičům. Na konci dne, po skončení pracovní směny, bude staveniště uklizeno, výkopy označeny a chráněny proti pádu osob a ulice zprůjezdněna (pokud to bude možné).

Stavba vodovodu a kanalizace

Investor stavby:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Kontaktní osoby:
• Ing. Petr Doškář, tel. 326 376 241, mobil 730 842 226, pdoskar@vakmb.cz
• Jaroslava Bajerová, tel. 326 376 244, mobil 775 915 759, jbajerova@vakmb.cz
• Jan Hadrbolec, vedoucí provozu vodovodu, tel. 326 362 004, 603 293 423

Zhotovitel stavby:
ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Šebesta, mobil 603 532 180