Výzva občanům

10.02.2017,  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schůzka v Luštěnicích se uskuteční 30.3.2017.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Ptáte se co se za touto výzvou skrývá, proč ji vlastně bylo nutno vydat? Náš stát touto cestou upozorňuje občany na skutečnost, že je u nás stále velký počet pozemků, které nemají určitého vlastníka. Je to výsledek vývoje vlastnických vztahů po roce 1948, kdy zejména zemědělská půda patřila t. zv. "všem" a docházelo k významnému deformování vlastnických vztahů. Pozemky často nebyly brány v úvahu při provádění dědických řízení a ztrácela se postupně vlastnická kontinuita. Pozemky zůstaly sice katastrálně evidovány na konkretního původního vlastníka, ale nepřecházely oprávněné dědice.

To je samozřejmě nežádoucí stav, který se nepříznivě projevuje v řadě souvislostí. Takovéto pozemky jsou ve většině případů užívány bez právního podkladu cizími subjekty a to jen na základě skutečnosti, že není znám nikdo, kdo by byl oprávněn se ujmout vlastnického práva.

Proto bylo rozhodnuto tato nejasné majetkové vztahy narovnat a uvést katastrální evidenci nemovitostí do reálného stavu. Je v zájmu každého jednotlivce si prověřit, zda jeho předci nevlastnili nějaké nemovitosti a v případě kladného výsledku požádat o převod příslušného pozemku do svého vlastnictví. Následně se každý rozhodne o způsobu dalšího využití či o způsobu vyrovnání se současným uživatelem. K tomu nám zbývá ještě šest let, po konečném termínu pro podání žádosti o vydání budou pozemky převedeny do vlastnictví státu, který je bude převážně nabízet k prodeji novým vlastníkům.

Z toho, co je zde uvedeno, je zřejmé, že šanci má skutečně každý. Nabízí se zde možnost získat hodnotný majetkový přínos a to skutečně bez rizika jakékoliv ztráty. Jak velká je tedy pravděpodobnost úspěchu? Dá se říci, že je značná. Přestože uvedená výzva UZSVM je v platnosti již dlouho, zůstává v seznamu pozemků s těmito "nedostatečně určenými vlastníky" podle některých pramenů stále cca 8 % všech pozemkových parcel z rozlohy půdy našeho státu. Proč to tedy nezkusit !

Na druhé straně je potřeba důkladně prověřit oprávněnost svého nároku a žádost o vydání pozemků doložit průkaznými doklady. Až dosud byla značná část žádostí zamítnuta, protože se nepodařilo prokázat reálný nárok na změnu vlastnického vztahu. Jedním z důvodů malé odezvy výzvy "UZSVM" je i nedostatečná informovanost občanů o této problematice. Proto Obecní úřad naší obce zajistil pro obyvatele možnost konzultace a získání zcela konkretních informací. Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se v budově Obecního úřadu uskuteční takováto veřejná konzultace, ve které bude celá problematika komentována, budou zodpovězeny dotazy a jednotliví zájemci si mohou nechat individuálně prověřit pravděpodobnost úspěšného získání takovéhoto pozemku do svého vlastnictví. Tato služba bude poskytnuta zcela bezplatně a informace o jejím výsledku jsou přísně důvěrné a bude s nimi seznámen pouze žadatel.

Přijďte - všichni, kdo mají zájem o tuto problematiku jsou vítáni.