Žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce MŠ

15.07.2016,  OÚ Luštěnice  

Na začátku letošní roku byla zpracována a podána žádost o dotaci na financování přestavby posledního, původního pavilonu MŠ. Žádost byla podána v rámci programu IROP ve výši 11,5 milionu korun. Jedná se o prostřední pavilon, ve kterém je umístěna kuchyň, kanceláře školy a jedna třída, u které dojde po přestavbě k navýšení kapacity z 15 na 25 dětí. Zejména vzhledem k technologickému vybavení kuchyně a kotelny se jedná o nejdražší část budovy a bez dotace není v možnostech obce tuto rekonstrukci provést. Celková investice je téměř 13 miliónů korun.

Předmětná žádost je velmi rozsáhlý dokument a její zpracování zabralo několik týdnů. Kromě žádosti samotné bylo nutné zpracovat „Studii proveditelnosti“, zapracovat mnoho příloh, včetně statického posudku, rozpočtů, kalkulací a projektové dokumentace. Všechny materiály bylo nutné aktualizovat v souladu s novým programem podpory. V případě, že v této výzvě nebude obec úspěšná, bude žádost o dotaci podána opakovaně v další výzvě, případně budou zpracované materiály sloužit jako podklad pro podání žádosti z jiného titulu, pokud bude vypsán.