Vyjádření ZO Luštěnice ke stížnosti na ředitelku ZŠ Luštěnice

12.10.2015,  Magdalena Fišerová, starostka  

V červnu 2015 obdrželo zastupitelstvo obce anonymní stížnost na jednání ředitelky ZŠ. Po seznámení s obsahem stížnosti a vyjádření ředitelky ZŠ paní Hůlkové, se zastupitelstvo rozhodlo celou záležitost prošetřit. Obec zastupovali starostka a místostarosta, kteří postupně jednali se zástupci rodičů, s učiteli, radou školy i s paní ředitelkou. Níže se můžete seznámit s oficiálním závěrem šetření.

Někteří z rodičů vyjádřili zastupitelům svoji nespokojenost (odchod velkého počtu učitelů, způsob jednání paní ředitelky, přístup ředitelky při řešení individuálních problémů rodičů), ale problémy neřešili se zřizovatelem ani radou školy. Na základě těchto jednání konstatujeme, že nebylo prokázáno žádné závažné porušení povinností a určité rezervy lze shledat v průběhu komunikace nejen navenek, ale i uvnitř školy. Ředitelka školy připravila soupis návrhů opatření ke zlepšení komunikace s rodiči i v rámci kolektivu školy. Navrhuje mimo jiné vyčlenění jednoho odpoledne měsíčně pro konzultace rodičů s ředitelkou a mnoho dalšího. Důležité je i opakovaně rodičům zdůraznit, že existuje možnost obrátit se na třídní učitelé, vedení ZŠ, zřizovatele ZŠ, tedy obec, či radu školy.

V rámci této diskuse bylo mimo jiné konstatováno, že pozice ředitele školy, ale i učitelů představuje především velkou zodpovědnost. K tomu aby škola mohla řádně plnit svůj účel je zapotřebí i určitého respektu a ne vždy lze vyjít vstříc všem požadavkům. Zároveň bylo potvrzeno, že je škola řádně vedena, plní své povinnosti a že i uvnitř školy fungují mechanizmy a aktivity, které mohou jednotlivé výtky do budoucna zlepšit.

Zastupitelstvo obce Luštěnice vyjadřuje paní ředitelce i učitelskému sboru plnou podporu a konstatuje, že na další anonymní stížnosti nebude reagovat. Jednotlivé problematické body budou průběžně vyhodnoceny a projednány na Radě školy i v zastupitelstvu obce.