Kostel sv. Martina

Kostel v Luštěnicích byl již od 14. stol. farní. Vystřídali se zde různí kněží – podobojí, katolíci, minorité, piaristé. Původně gotický kostel byl pozdně zbarokizován. Nový kostel je z roku 1739. Stojí vedle zámku a přiléhá k němu hřbitov, v blízkosti fara z r. 1762. Architektonicky a urbanisticky hodnotný sakrální areál podílející se na historickém vývoji farního centra obce, který získal svoji finální podobu převážně kolem pol. 18. stol. Areál kostela sv. Martina se nachází přibližně ve středu historického jádra obce, při hlavní silnici v těsné blízkosti zámku čp. 6. Orientovaná stavba kostela hlavním průčelím k JZ, presbytářem k SV stojí při J okraji starého hřbitova (ke kterému na V straně přiléhá nížeji položený hřbitov nový - pp. 43/9) pravidelného obdélného půdorysu, vymezeného kamennou ohradní zdí s branou situovanou v JZ linii ohradní zdi (poblíž SZ nároží kostela), přístupnou z parkově upraveného návesního prostranství. Druhá, osově souměrná brána byla zbořena. Kostel byl kdysi přístupný i ze zámeckého areálu klenutou (dnes slepou) bránou v jižní linii ohradní zdi (u SV nároží S křídla zámku). V rohu hřbitova stojí novodobý zděný objekt sloužící jako márnice.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí po pravé straně silnice ve směru Luštěnice - Nymburk před budovou školy čp.160 v jižní části obce, orientovaná čelem k východu. Materiálem je jemnozrnný pískovec, výška celého díla je cca 3,6 m a výška skulptury cca 1,8 m. V záhybech a na dalších místech šatu jsou viditelné zbytky polychromie. Na čelní straně dříku podstavce je fragment rytého nápisu s chronogramem a letopočtem 1774. Na zadní straně dříku rytý letopočet 1772. Ikonograficky málo obvyklá kompozice stojícího sv. Jana Nepomuckého na velké rybě (symbol mlčenlivosti), osazená na pilířovém podstavci (tradičně členěném na patku, hranolový dřík a římsovou hlavici), který spočívá na nízké kamenné podnoži. Čelně situovaná, plnoplastická socha sv. Jana Nepomuckého, která se esovitě prohýbá v důsledku kontrapostu, je oděna do tradičního kanovnického šatu - kleriky, rochety a mozzety s třapci. Váha těla spočívá na pravé noze, levá noha (která spočívá na velké rybí hlavě) je předkročena a pokrčena v koleni. V levé ruce drží světec v diagonální poloze velký krucifix, pravá ruka volně pokrčená v lokti se obrací směrem k divákovi. 

Luštěnický zámek, kostel sv. Martina a socha svatého Jana Nepomuckého u budovy základní školy jsou třemi památkami, které od 3.5.1958 vede Národní památkový ústav ve své evidenci národních kulturních památek.