Opravné prostředky

Pokud obecní úřad neposkytne informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti či nevydá zamítavé rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým poskytnutí informace odepřel.
Proti zamítavému rozhodnutí obecního úřadu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti:
a) odvolání se podává na adrese: Obecní úřad Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
b) odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele nebo název firmy (je-li odvolání podáváno jejím jménem), adresu žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, městský úřad odvolání odloží.
c) odvolání lze podat prostřednictvím formuláře "Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace". Tento formulář je možno získat v prostou podatelny obecního úřadu nebo je stažení ZDE.
d) o odvolání proti rozhodnutí obce, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace ve věcech samostatné působnosti, rozhodne obecní rada, pokud městské zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán města.
O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace ve věcech přenesené působnosti, rozhoduje krajský úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. V ostatních případech rozhoduje o odvolání starosta.
e) proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.