Seznam předpisů podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje:

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž  město  jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
· zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
· zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
· zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
· zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
· zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
· vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
· zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
· zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
· zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
· zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
· nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
· zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
· zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
· zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
· zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
· zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
· zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
· zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
· zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
· zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
· zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
· zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
· zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
· nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
· zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
· vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
· zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
· zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
· vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
· zákoník práce č. 65/1965 Sb.
· zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
· zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
· zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
· zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
· zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
· nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
· zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
· zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: http://www.vlada.cz/