Vnitřní směrnice k žádostem o obecní byt

Vnitřní směrnice č.1.doc (77 kB)
Vnitřní směrnice č. 1 - uzavírání nájemních smluv na byty v majetku obce Luštěnice 
Žádost o byt.doc (50 kB)
Příloha č. 1 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o byt 
Žádost o podnájem.doc (46 kB)
Příloha č. 2 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o podnájem 
Žádost o výměnu bytu.doc (46 kB)
Příloha č. 3 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o výměnu bytu 
Žádost o přechod nájmu.doc (47 kB)
Příloha č. 4 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o přechod nájmu 
Sdělení o zařazení žadatele.doc (41 kB)
Příloha č. 5 vnitřní směrnice č. 1 - sdělení o zařazení žadatele (vzor) 

Plísně a vlhko v bytech – příčiny a řešení!

Plísně v bytech a jejich odstraňování

S plísněmi (mikroskopickými vláknitými houbami) se setkáváme na materiálech organického původu, které se vyskytují v prostředí s vyšší vlhkostí. V bytech se s nimi setkáváme na površích stavebních konstrukcí, na nábytku, skladovaných materiálech a na potravinách. Většina stávajících domů jak klasické tak panelové výstavby je stavěna pro méně hospodárný způsob vytápění, kdy se tyto domy většinou přetápěly a regulace teploty se prováděla především větráním. V rámci úspor tepelné energie a vzhledem k šetření nákladů na vytápění, mohou v některých bytech, především pod střechou a u štítů se projevovat nedostatky topného systému, tj. jeho nedostatečné vyregulování, resp. nedostatečnost topné soustavy vzhledem k ochlazování bytů. Klasické zděné domy do roku výstavby asi 1950 byly často stavěny pro užití lokálních topidel, která zajišťovala průběžné větrání pobytových místností.

U nových bytů se s plísněmi setkáváme zejména domech, kde není zatepleno vnější ostění oken nebo i v bytech, kde jsou osazena okna s obvodovým těsněním a není zajištěna dostatečná výměna vzduchu při uzavřených výplních otvorů v plášti. Stěny a především kouty starších domů z hlediska současných požadavků nevyhovují tepelně technickým požadavkům uvedeným v ČSN 73 0540 (s platností od roku 2002), tedy nevyhovují ani požadavkům stávající vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

Příčiny rozvoje plísní v bytech
Dle zkušeností jsou pravděpodobnými příčinami rozvoje plísní v bytech často následující příčiny, častěji jejich kombinace:

    * nevhodný způsob užívání bytů (nedostatečné větrání bytů, sušení prádla v bytech, nadměrné zdroje vlhkosti – květiny, akvária apod.),
    * nerovnoměrné vytápění jednotlivých místností – některé místnosti nevytápěné, nadměrný pokles teploty vytápění v noci
    * nevhodné dodatečné stavební úpravy a nedostatečná údržba domů či bytů (např. utěsnění oken a dveří, výměna oken za nová s obvodovým těsněním)
    * v domech projektovaných asi od roku 1989 – vadný návrh či provedení stavby (nejčastěji výskyt tepelných mostů, nedostatečná výměna vzduchu v obytných místnostech)

Obecné podmínky růstu plísní
Pro růst plísní na různých materiálech jsou nezbytné dvě základní podmínky:

a) dostatečná vlhkost substrátu (podkladového materiálu), resp. prostředí
b) přísun či dostatečná zásoba živin.

Vlhkost substrátu je zajištěna většinou kondenzací vzdušné vlhkosti na chladných površích, površích s teplotou nižší nebo blížící se rosnému bodu. Živiny ve většině případů obsahují organická pojiva (kliková nebo disperzní) nebo povrchy z organických hmot (papírové tapety, materiály na bázi celulózy) nebo nečistoty organického původu vznikající provozem a lpící na površích různých konstrukcí. Velmi často růst plísní je podmíněn změnou užívání, resp. změnou mikroklimatu v uzavřených prostorech. Příčinou bývá přílišné utěsnění oken a dveří, snížení teploty vytápění, nadměrný pokles teploty či vytápění pouze některých místností v bytě, omezení větrání z důvodu snah o úspory energie.
Asanace povrchů napadených plísněmi

Postup asanace:

    * Dekontaminace ploch napadených plísněmi - mechanické stírání textilíí nebo houbou namočenou v desinfekčním prostředku, omytím roztokem desinfekčního prostředku, impregnace povrchu desinfekčním prostředkem. Dekontaminace se nejčastěji provádí desinfekčními prostředky (např. na bázi chlornanů). Specializované firmy provádějí desinfekci i dalšími metodami např. postřikem, ponorem či expozicí v atmosféře vypařovaného dezinfekčního přípravku. Je nutno upozornit, že opakované užívání desinfekčních prostředků na bázi chlornanu sodného může, a velmi pravděpodobně i způsobuje, korozi výztuže obvodových panelů či jiných ocelových prvků k konstrukcích. 

    * Snížit vlhkost substrátu - lze především zabráněním kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných površích. Lze zvýšit povrchovou teplotu zvýšením tepelného odporu obvodové konstrukce, zvýšit vytápěním (např. změna v umístění tepelných zdrojů, topné tapety, elektrické kabelové vytápění resp. zajištění cirkulace teplého vzduchu např. změnou rozmístění nábytku apod.). Jinou možností je snížení vlhkosti vzduchu v místnosti (např. odvětráním vlhkosti vznikající provozem, nebo zvýšením teploty vzduchu). Je vhodné odstranit tepelné mosty dodatečným zateplením konstrukce. Upozorňuji, že vnitřní zateplení většinou pouze změní rozmístění míst poruch.

    * Odstraněním všech materiálů z napadených konstrukcí, které obsahují živiny. Je nutno vyloučit nátěry malířskými hlinkami (většinou obsahující pojiva klihu, kaseinu nebo na bázi disperzních pojiv) a materiály obsahující živiny (především na bázi lignocelulosových materiálů jako např. papírové tapety). Povrchy se doporučuje opatřit nátěry silikátovými hmotami (na bázi silikátových pojiv - vápno, cement apod.) s vyloučením či minimálním obsahem organických pojiv. 

    * Nezávisle na úpravách (zateplení atp.) se doporučuje v prostorech napadení plísněmi provést preventivní ochranu povrchů. Lze použít speciální nátěrové hmoty s obsahem ochranných přípravků nebo impregnovat savé povrchy ochrannými přípravky pro zabránění dalšího rozvoje plísní, aby se zabránilo ohrožování zdraví osob a zvířat pobývajících v těchto prostorech. Ochranu lze provést i silnými zásadami (např. časté bílení vápnem).

Asanace – soubor opatření zahrnující zneškodňování (ničení), inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz, zejména mikroorganismů nebo přenašečů, rezervoárů a zdrojů; zahrnuje úpravu prostředí aby se zabránilo jejich množení a šíření

Dekontaminace – proces odstraňování mikroorganismů z prostředí nebo materiálů bez ohledu na jejich množství postupy s různým stupněm účinnosti

Doporučení pro sanaci plísní v napadených prostorách:
opatření se střednědobou účinností

    * Doporučuje se odstranit plísně a mokra včetně hlinky (nátěru) a provést chemickou sanaci plísní prostředkem s minimální agresivitou vzhledem k expozici. 
    * Novou výmalbu provést silikátovou nátěrovou hmotou bez obsahu organických pojiv (např. vápno či komerční výrobky). 
    * Zvýšit teplotu vytápění, zabránit poklesu teploty, tj. udržovat rovnoměrnou teplotu v místnosti 20°C a uspořádáním nábytku a vybavení i dostatečné vytápění vnitřních povrchů stěn, dále zajistit trvalé podmínky pro odvádění vznikající vodní páry. Zajistit trvalé odvětrání předmětného bytu, především kuchyně (osazením digestoře s odvodem vyvedeným do exteriéru) a koupelny nejlépe systémem řízeného větrání a časté větrání bytu, kde bylo zjištěno riziko vzniku plísní. 
    * V případě dalšího rozvoje plísní provést co nejdříve povrchovou sanaci prostředkem s dlouhodobou účinností.

opatření s dlouhodobou účinností

    * Odstranit plísně za mokra včetně hlinek, provést sanaci plísní. 
    * Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v bytě. 
    * Provést dodatečné zateplení pláště objektu a zaregulování systému vytápění (projektovou dokumentaci na tyto úpravy nutno zajistit).

alternativně: Provést zvýšení teploty v místech, kde se vyskytují plísně, např. změnou umístění topných těles a nábytku, závěsů tak, aby povrchová teplota stěn a stropů v zimě byla vyšší než rosný bod.

Režim užívání bytů

Na základě zkušeností doporučujeme následující režim užívání bytů, kde se vyskytují plísně:

    * Celý byt větrat nejméně 5 x za den po dobu nejméně 15 minut, zejména nutno byt intenzívně vyvětrat večer (před spánkem) a ráno (včetně vyvětrání lůžek a přikrývek). 
    * Omezit zdroje provozní vlhkosti - zakrývat hrnce při vaření, nesušit v bytě prádlo, při činnostech způsobujících vlhkost zvýšit četnost větrání, v době zvýšené provozní vlhkosti vyloučit proudění vlhkého vzduchu do chladnějších místností, užívat zvlhčovače vzduchu s regulací vlhkosti, zajistit, aby se vodní pára ze zvlhčovačů nehromadila pod stropem, udržovat relativní vlhkost vzduchu trvale pod hodnotou 55%. 
    * Zajistit režim rovnoměrného vytápění bytu na teplotu nejméně 18 až 20°C, vyloučit omezení volného proudění teplého vzduchu okolo obvodových stěn (nevhodné jsou záclony a závěsy na obvodových stěnách, přisazený nábytek na plných podnožích přistavený k obvodovým stěnám či na nich zavěšený, umisťování obrazů, obkladů a jiných dekorací na obvodové stěny, zakrývání radiátorů ústředního vytápění záclonami. 
    * Při údržbě povrchů (zejména na nesavých površích) odstranit zbytky čistících roztoků omýváním čistou vodou. 
    * Pravidelné kontroly míst, kde již byly plísně zjištěny a v případě jejich růstu urychlená dekontaminace a preventivní ochrana. 
    * Zajistit dostatečnou infiltraci vzduchu, dodatečné těsnění oken a dveří užívat pouze v nezbytném rozsahu, aby nezabránilo trvalé výměně vzduchu; těsnění se nesmí užívat v místnostech, kde jsou otevřená topidla není zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem.

Další užitečné informace najdete např. zde: