Obec Luštěnice ve sdruženích obcí a regionech

Dobrovolný svazek obcí Doubravka

V obci Luštěnice se v roce 1996 podařilo dokončit plynofikaci Luštěnic. Záměr na plynofikaci Voděrad jako součásti Luštěnic však bylo pro tak malou obec finančně velmi nákladné. Proto v roce 1999 obec Luštěnice iniciovala založení sdružení DSO Doubravka (Dobrovolný svazek obcí Doubravka) za účelem společného financování za účasti státní dotace plynofikace obcí Kosořice, Libichov, Němčice a Voděrady.    Akce plynofikace proběhla v letech 2001-2002, stála 19,1 mil.Kč, přičemž SFŽP (Státní fond životního prostředí) poskytl dotaci sdružení ve výši téměř 10 mil.Kč. Podmínkou této státní dotace je, že plynovodní řád zůstává v majetku obcí a zároveň trvání existence sdružení do roku 2015. V roce 2003 byla akce ukončena připojením jednotlivých rodinných domků a v roce 2005 bylo SFŽP úspěšně provedeno závěrečné vyhodnocení akce.

Mladá – sdružení obcí bývalého vojenského prostoru

Sdružení obcí Mladá bylo založeno roku 1991 a zahrnovalo všechny obce kolem bývalého VVP Milovice-Mladá (Benátky nad Jizerou, Milovice, Luštěnice...) za účelem revitalizace prostoru. Svou činnost sdružení ukončilo roku 1994 po rozdělení prostoru na území okresů (Mladá Boleslav a Nymburk). V roce 1998 byl založen Mikroregion Mladá, který sdružoval obce východní části bývalého VVP Mladá v okrese Mladá Boleslav podílející se na další revitalizaci bývalého prostoru a rozvoji samotných obcí. Oficiálně bylo toto sdružení zrušeno v lednu roku 2008 za účelem vzniku nového a v smyslu jednání s krajem a ministerstvy silnějšího svazku Regionu Taxis Bohemia.

Region Taxis Bohemia (RTB)

Obce Luštěnice a Čachovice iniciovaly v roce 2005 založení většího svazku obcí, který by společným partnerstvím přinesl další dotace z kraje a ministerstev na rozvoj jednotlivých obcí i celého regionu. Region Taxis Bohemia, který takto vznikl, má sídlo na Obecním úřadě v obci Loučeň, zahrnuje spolupráci 24 obcí a pokrývá území mikroregionů: Mikroregion Mladá, Mikroregion Chotuc a Dobrovolný svazek obcí Svatojiřský les.
Rozvoj cykloturistiky je také jednou z kapitol činností RTB. Finančně sdružení přispělo na postavení naučné stezky na vrch Chotuc u Křince  První cyklostezka na zpevněných cestách byla již otevřena na trase: nádraží Čachovice – Jivák včetně propojení na Loučeň. Sdružení na ní získalo dotaci 4,6mil.Kč, přispělo EU i kraj. Na poslední schůzce RTB v lednu 2009 byla dohodnuta trasa pro další etapu výstavby cyklotrasy na zpevněných a částečně i nezpevněných cestách dlouhé 106 kilometrů, která by spojila Jizerskou a Labskou cyklotrasu. Využila by méně frekventované silnice, ale také polní cesty. Trasa by vedla i přes Všejany, Lipník, Smilovice, Luštěnice, Kosořice, Jabkenice s možností pokračování na Český ráj. Je připraven projekt a dalším krokem je podání žádosti o dotaci (EU, kraj, ministerstvo).
Součástí má být i 18kilometrový okruh pro cyklisty i in-line bruslaře. První etapa, která povede z Čachovic na Patřín a měří 7 km, je již otevřena. Dál by pak měla pokračovat do Jizbic, na Zavadilku, Všejany, na Vlkavu a zpět do Čachovic. Zajímavostí je, že bude využívat těleso staré drážky, kudy se dovážela řepa do cukrovaru.

MAS Svatojiřský les

Je místní akční skupina (MAS) založená 18.4.2006 (členem je i naše obec Luštěnice, pozor! nezaměňovat s Dobrovolným svazkem obcí Svatojiřský les, jehož členem naše obec není), která je zapojena do programu obnovy venkova LEADER.
MAS zahrnuje spolupráci nejen obcí Regionu Taxis Bohemia, ale také místních spolků a organizací, drobných a středních podnikatelů, právnických i fyzických osob, veřejného i soukromého sektoru.
Území MAS Svatojiřský les je shodné s územím Regionu Taxis Bohemia. Region tvoří významnou část polabské nížiny přecházející do pahorkatiny loučeňského a lipeňského hřbetu. Blízkost Prahy a přirozená zachovalost lesních porostů dává zdejšímu kraji velké možnosti v rozvoji cestovního ruchu. Zároveň  je zde krajina zemědělsky intenzivně obdělávána. Slabou stránkou tohoto území je skutečnost, že v druhé polovině 20. století došlo k úbytku venkovského obyvatelstva, které se stěhovalo do měst za pracovní příležitostí. Potěšující je, že mladé páry zakládají své rodiny na venkově a počet dětí tak vzrůstá. Je proto nezbytné vytvářet rodinám takové podmínky, aby neutíkali zpět do měst.
Hlavní specifické cíle MAS jsou: revitalizace a úprava veřejných prostranství a přírodních lokalit, infrastruktura pro rozvoj spolupráce a partnerských vazeb vně i uvnitř regionu, obnova a funkční oživení budov regionu pro využití v kultuře a cestovním ruchu, rozvoj zemědělských činností se vztahem na životní prostředí, cestovní ruch, veřejné služby a tradiční řemesla, obnova, rekonstrukce a rozvoj spolkového a společenského života na daném území. Snahou MAS je zlepšování ovzduší, buduje kanalizace, vodovody, infrastrukturu a nezapomíná ani na volno-časové aktivity.
Proto, aby toto vše mohlo být venkovu poskytnuto, rozhodla se MAS získat více zkušeností a uzavřeli partnerství s MASkami v sousedství. Vzájemně si vyměňují informace, spolupracují na společných programech a venkov se tak rozvíjí komplexněji. Partnery jsou: MAS Podlipansko, která byla u zrodu naší MAS, MAS Říčansko, MAS Zlatý pruh Polabí, MAS Polabí.
V roce 2007 se MAS Svatojiřský les zúčastnila programu LEADER ČR 2007. Byla vypracována základní strategická linie pro celkový územní rozvoj a podána žádost o dotaci. Tento projekt "Poklad Polabí" byl úspěšný, byla vyhlášena výzva (zapojení do programu) a ze 7 přihlášených projektů výběrová komise vybrala 5. Mezi vybrané patřil i projekt pro firmu Agrodružstvo služeb Luštěnice "teplo pro region", kterým firma získala dotaci 925.000,- na stroj na výrobu peletek.
V roce 2008 získala MAS Svatojiřský les dotaci v Programu rozvoje venkova na vzdělávání a informace, který je realizován v II. pololetí roku 2008 a I. pololetí roku 2009. Je připraven strategický plán v rámci LEADERu s názvem "Poklad Taxisů" (pdf soubor).

Program rozvoje venkova, LEADER

Členské státy jsou v Rozhodnutím Rady EU ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) vybízeny k tomu, aby zaměřily podporu na klíčové akce, které by měly zahrnovat především budování kapacit pro místní partnerství, oživování a podporu získávání dovedností, které mohou pomoci uvolnit místní potenciál, podporu partnerství soukromého a veřejného sektoru, spolupráce a inovací, kde zejména iniciativa Leader bude nadále hrát důležitou úlohu při podpoře inovačních přístupů k rozvoji venkova a sbližování soukromého a veřejného sektoru.  Místní iniciativy, jako je Leader a podpora diverzifikace, mohou hrát podstatnou úlohu při spojování lidí s novými myšlenkami a přístupy, podněcování inovací a podnikání, a mohou podpořit začlenění a poskytování místních služeb, zlepšování místního řízení. Iniciativa Leader může pomoci podpořit inovační přístupy k propojení zemědělství, lesnictví a místního hospodářství, a pomoci tak diverzifikovat hospodářskou základnu a posílit sociálně ekonomické podloží venkovských oblastí.

LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích v r.2000 – 2006 jako součást programu "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství". Je to současně iniciativa navazující na předcházející programy LEADER I (1991 - 1994) a LEADER II (1994 - 1999). Mikroregiony z České republiky se již od roku 2002 mohly na tento program chystat v rámci Programu Obnovy Venkova v dotačním titulu, kde mohly předkládat projekty sepsané v souladu s LEADERem+.

LEADER+ podporuje obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem Společné zemědělské politiky, s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií čelí. Cílem je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovali zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.
V současné době má program LEADER+ ve své gesci Ministerstvo zemědělství, neboť LEADER+ představuje jedno podopatření v rámci jeho Operačního programu. V tomto podopatření se předpokládalo, že v roce 2004 bude vybráno 10 pilotních regionů (tzv. místních akčních skupin), které budou podpořeny částkou zhruba 2 mil. korun na jeden rok v období 2004 - 2007. Zahájením této spolupráce bylo setkání, které uspořádal Spolek pro obnovu venkova (SPOV) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství. Přijeli zástupci 18 zahraničních místních akčních skupin z Finska, Irska, Rakouska a Německa. Za českou stranu se setkání účastnilo 12 mikroregionů. 

V současné době je LEADER ve venkovském prostoru vnímán tak silně, že někde dokonce překrývá tradiční témata, hnutí a iniciativy. V dubnu 2007 existovalo v ČR již 150 MAS (místních akčních skupin), které jsou nebo byly aktivní anebo jejich zakladatelé právě dokončovali jejich právní vznik. Ve Středočeském kraji bylo v roce 2007 registrováno 13 MAS. Ve skutečnosti mají členové MAS velkou výhodu nejméně ve dvou ohledech: a) jsou lépe informováni o nových příležitostech a možnostech vnitroregionální spolupráce, b) mohou ovlivnit reálnou podobu rozvojové strategie, kterou MAS používá pro získávání finančních zdrojů pro region. Iniciativa LEADER byla od počátku spojena s přenášením zkušeností mezi regiony uvnitř i mezi členskými zeměmi.

Finanční příjmy většiny MAS jsou především ze zdrojů LEADERu (z EU i ČR), Programu obnovy venkova (MMR, kraj), z krajského rozpočtu, z městských a obecních rozpočtů, a také z členských příspěvků a z vlastní činnosti (pronájmy, služby). Méně využívanými zdroji jsou programy jiných ministerstev než Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj, granty nadací a jiné operační programy. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.leaderplus.cz.