Novodobý rozvoj Luštěnic 1989-2008

Naše obec se nachází na silnici 1/38 ve směru Mladá Boleslav -  Nymburk,  12 km jižně od Mladé Boleslavi. Dle členění se obec skládá ze tří částí a to: část Luštěnice, část Voděrady a část Zelená.

Zelená

Zelená je nejsevernější součástí bývalého vojenského prostoru Mladá, který byl rozhodnutím vlády ČR k 31.12.1991 zrušen. Od té doby zažila Zelená největší růst ve své historii i historii obce Luštěnice.
Obecní zastupitelstvo po zrušení vojenského prostoru rozhodlo Zelenou oživit a obnovit tak bývalou osadu nesoucí stejný název. Jak těžký a zodpovědný úkol na svá bedra OZ tímto rozhodnutím vzalo, nikdo ze zastupitelů tehdy ani netušil. Nechalo tehdy zpracovat územní plán, v němž byly vytipovány lokality pro bytovou a podnikatelskou výstavbu a občanskou vybavenost. Po nejrůznějších komplikacích s převody majetku na obec, nedostatku finančních prostředků, či prostě jen úředního šimla se tento záměr postupně daří.
Mezi první úspěchy na Zelené patřila v letech 1996-2002 za pomoci státní finanční dotace rekonstrukce tří bývalých vojenských panelových domů o 229 bytech v hodnotě cca 120 mil. Kč, které jsou ve vlastnictví obce.

Avšak dosud nejrozsáhlejší akcí obce (pokud nepočítáme nové zavedení všech inženýrských sítí: vodovod za cca 10 mil. Kč, kanalizace včetně čističky odpadních vod za cca 80 mil. Kč, rozvody elektrických sítí včetně trafostanic za cca 5 mil. Kč, plynofikaci za cca 10 mil. Kč, komunikace a veřejné osvětlení včetně místního rozhlasu za cca 19 mil.Kč) byla výstavba 12-ti bytových domů celkem se 156 bytovými jednotkami v období 2002-2007. Z této výstavby 7 domů financovala obec se státní finanční dotací společně s Bytovým družstvem Luštěnice – Zelená (v hodnotě cca 100 milionů korun), které jsou tak v jejich společném vlastnictví. Na vystavění ostatních 5-ti bytových domů celkem v hodnotě 70 milionů korun obec dostala vyšší podíl státní dotace, a tyto domy jsou proto výhradně ve vlastnictví obce.
Mimo to v části Sluneční bylo současně postaveno soukromou firmou a prodáno 114 řadových rodinných domků.
O bydlení v lokalitě je velký zájem vzhledem k poloze obce, a dobré dopravní dostupnosti do Mladé Boleslavi, Nymburka i do Prahy. Plán rozvoje počítá v prostoru Zelené s výstavbou dalších cca 80 rodinných domků.

Obyvatelstvo

Důkazem o rozrůstání obce jsou statistiky obyvatel. V roce 1991 při sčítání měla obec 878 obyvatel. V roce 2001 počet obyvatel vzrostl na 1378, k datu 31.12.2008 je dle evidence v obci 2012 obyvatel trvale hlášených a odhadem dalších cca 350 nehlášených, kteří zde žijí. Předpokládáme, že v roce 2010 pak obec bude mít již cca 2500 obyvatel.
Je velká škoda a finanční ztráta pro obec, že občané, kteří v naší obci žijí, se zde nepřihlásí k trvalému pobytu. Podle naší současné daňové soustavy platné od roku 2003 jsou totiž daně obcím přerozdělovány podle počtu trvale hlášených obyvatel, a to ještě určitým koeficientem, který diskriminuje menší obce. Ta však nemá valné možnosti jak občany, z nichž většina vnímá přihlášení k trvalému pobytu jen jako administrativní akt, přesvědčit, že jejich rozhodnutí k trvalému pobytu u nás má zásadní vliv na finanční příliv ze státní pokladny do obecní. Tyto peníze, o které tak vlastně obec přichází, by mohli být zpětně použity na svůj další rozvoj.
Vzhledem k rychlému nárůstu počtu obyvatel především střední a mladší generace obec musela zvýšit kapacitu MŠ na 65 míst, která jak se ukázalo již opět nestačí. Kapacita ZŠ je již také nedostačující, přestože byla půdní vestavbou 4 nových tříd rozšířena. Nově jsou zavedeny dvě 1. a dvě 2. třídy a třída školní družiny musela již být nouzově přemístěna do budovy starého obecního úřadu mimo areál školy, a děti za dozoru učitelek musí být převáděny přes hlavní frekventovanou silnici směr Mladá Boleslav-Nymburk.  

Zastupitelstvo obce již v roce 2005 rozhodlo o rozšíření budovy ZŠ a nechalo zpracovat studii na nástavbu malého pavilonu, školní jídelny, šaten a hřiště v areálu ZŠ v celkové hodnotě cca 62 mil. Kč. Tato akce byla za finančního přispění Středočeského kraje v roce 2014 z větší části úspěšně dokončena.

Luštěnice

Zatupitelstvo nezapomnělo ani na ostatní části obce. Po roce 1989 byl zrekonstruován tehdejší bytový fond, tedy 88 bytových jednotek v ulici Nová, které převzala od čs. armády, celkově za cca 5 mil. Kč. Dále následovaly akce: plynofikace obce za cca 38 mil. Kč, rekonstrukce objektu bývalého vojenského domu na penzion pro naše starší spoluobčany za cca 6,5 mil. Kč, výstavba nového domova důchodců za cca 83 mil. Kč, rozšíření kapacit MŠ a školní jídelny za cca 3 mil. Kč, rozšíření půdní vestavbou ZŠ o 4 třídy a její rekonstrukce fasády za cca 15 mil. Kč, kabeláž veřejného osvětlení a rozvod elektrických sítí v obci za cca 4 mil. Kč, rozšíření hasičské zbrojnice cca za 2 mil. Kč, kanalizace v obci (která ještě není ukončena) v hodnotě  43 mil. Kč, plynofikace ve Voděradech v hodnotě cca 3 mil. Kč, chodníky a místní komunikace cca za 6 mil. Kč, dokončení vodovodního řádu v hodnotě cca 2 mil. Kč a další práce a údržby.
Z obecní pokladny bylo investováno do modernizace Místní knihovny, kterou navštěvuje nejvíce mládež a starší spoluobčané, byla vybavena dvěma počítači s možností přístupu na internet. O další finanční dotaci obec zažádala před koncem roku 2008 ministerstvo, ze které by měla knihovna projít širší modernizací s vylepšením vybavení a zpříjemněním prostředí pro malé i velké čtenáře.
Soukromým podnikatelem byl v obci vybudován domov pro seniory s názvem Senior Park s pečovatelskou službou s 21 byty.
V obci je intenzivně využíván sportovní areál s koupalištěm, fotbalovým hřištěm, dvěma tenisovými kurty a dvěma restauracemi, a to nejen zdejšími obyvateli. Také sokolovna je hojně využívána veřejností všech generací. Z hlediska obchodní sítě v obci se obyvatelům nabízí několik restauračních zařízení, prodejny potravin, smíšené zboží, pekárna a různé podnikatelské subjekty.