Základní škola

Kontaktní informace

Základní škola Luštěnice
Boleslavská 160
294 42 Luštěnice
telefon: 326 357 151
mobil: 606 647 272
e-mail: zs-lustenice@zs-lustenice.cz
webové stránky: www.zs-lustenice.cz
ředitelka školy: Mgr. Miluše Hůlková
vedoucí stravování: Jindřiška Řízková

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků. Součástí školy je školní družina, jejíž 3 oddělení mají kapacitu 75 žáků. První oddělení školní družiny je umístěno v budově OÚ, druhé v sousední sokolovně a třetí v budově pavilonu školy. Základní škola Luštěnice poskytuje základní vzdělání pro děti z Luštěnic a jejich částí Voděrady, Zelená a okolních obcí Újezd, Újezdec, Smilovice, Bratronice a Rejšice. Větší část žáků dojíždí a proto je organizace dne školy přizpůsobena dopravní obslužnosti.

Vybavenost školy

Základní škola se doposud skládá ze tří budov - v mém pavilonu jsou 4 učebny, které slouží jako kmenové učebny 1. stupně. V novém objektu realizovaném v roce 2013 jsou 3 kmenové učebny 1.stupně a školní dílny. V historické budově je 9 učeben, sloužících jako odborné pracovny, které jsou převážně k dispozici žákům 2. stupně - 2 PC učebny, učebna pro výuku českého jazyka, přírodopisu, matematiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy, anglického jazyka, fyziky a zeměpisu. Učebny jsou vybaveny klasickými pomůckami a audiovizuální technikou. Pro další studium, práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. V sousedství školy se nachází pronajaté sportovní hřiště a sokolovna. Pro aktivní vyžití ve volných chvílích slouží prostranství kolem pavilonu 1. stupně.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím žákovských knížek. Na třídních schůzkách se řeší především společné třídní záležitosti a v době konzultačních týdnů, které se konají dvakrát ročně, jsou učitelé k dispozici řešit záležitosti žáků s rodiči individuálně. Tak jako každoročně úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi. Řadu let funguje školská rada, která umožňuje zřizovateli i zástupcům z řad rodičů uplatňovat své podněty k výchovně vzdělávacímu procesu.

Dlouhodobé projekty a periodické akce

Během školního roku probíhají dlouhodobé projekty, které se každoročně doplňují, prohlubují a propracovávají. Projekty jsou převážně v rámci třídy, ale během roku probíhají i projekty, ve kterých se realizují žáci ze všech ročníků. Jsou to: Klub mladého diváka, Den dopravní výchovy, Den Země, Velikonoce, Vynášení Morény, Sportovní olympiáda, Luštěnický slavíček, Branný den. Škola je zapojena do evropského projektu "Ovoce do škol", do školního recyklačního programu "Recyklohraní", do projektu humanistického hnutí "Adopce na dálku" a do projektu EU "Peníze školám".

Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto „preferované“ školní akce:

1. stupeň:

    • Povinný plavecký výcvik
    • Poznávací exkuze, výlety, vícedenní poznávací výlety pro 5.ročník

2. stupeň:

    • Lyžařský výcvikový kurz
    • Sportovní kurz
    • Vodácký kurz
    • Výlety a exkurze, vícedenní poznávací výlety

1.- 9. ročník:

    • Ochrana člověka za mimořádných událostí
    • Program protidrogové prevence a prevence dalších sociálně patologických jevů 

Trocha historie

První známky o existenci školy v obci Luštěnice pocházejí již z roku 1750. O stavbě nové budovy se poprvé jednalo 7. června 1903, přičemž pozemek na novostavbu byl zakoupen 18.srpna 1906. 5.srpna 1908 pak byl položen základní kámen nové školní budovy. Slavnostní otevření proběhlo 12.září 1909. Objekt pro 1. stupeň byl vystavěn na počátku 70. let 20. století. V roce 2013 pak byla realizována stavba nového pavilonu spojující historickou část školy a malý pavilon. Slavnostní otevření této budovy základní školy proběhlo 13.12.2013.